תקנון ותנאי שימוש תוכנית שיווק שותפים

 1. כללי
 1. ברוכים הבאים לתקנון שיווק שותפים של אתר האינטרנט של CRYPTOMAN אשר מנוהל ומופעל על-ידי חברת קינצ'ה הולדינגס בע"מ אשר כתובתה למשלוח דואר הינה המלך ג’ורג’ 32 תל אביב  (להלן: "האתר" או "החנות" או "החברה" "אנחנו"), ואשר במסגרתו רוכשים המשתמשים מוצרים שונים ("המוצרים") ובין היתר, ארנקים דיגיטליים מסוג ledger לאחסון מטבעות דיגיטליים קריפטוגרפיים כדוגמת ביטקוין (להלן: "ארנקיםדיגיטליים"), והכל בכפוף להוראות התקנון ותנאי השימוש הכלליים של האתר. 
 2. אנחנו מאפשרים להצטרף לתוכנית שיווק השותפים של החברה בכפוף לתנאי תקנון זה. במסגרת תוכנית שיווק השותפים אנו נותנים לצדדים שלישיים מאושרים על ידי החברה מראש ("אתה", "שותף", משווק") זכות מוגבלת ולא בלעדית, הכפופה להוראות תקנון זה, לפרסם ולקדם את מוצרי החברה ובפרט את הארנקים הדיגיטליים ולהפנות תנועה של לקוחות לאתר החברה על מנת שירכשו ממוצרי החברה ("לקוחות") באמצעות קישור הפניה מקודד ייחודי לכל שותף ("תוכנית שיווק שותפים" או "התוכנית" או "תוכנית שותפים"). 
 3. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין ולכן הנך מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה. הצטרפותך לתוכנית שיווק השותפים מהווים הסכמה לתנאי תקנון זה. 
 4. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות תקנון זה ותנאי התוכנית בכלל ובפרט את מודל התגמול המוצע בכל עת ומכל סיבה שהיא, ובמקרה כאמור יחולו עליך ההוראות המעודכנות של התוכנית החל מיום השינוי כאמור והלאה, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה בנושא זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. הנך נדרש להתעדכן בהוראות התקנון מעת לעת. 
 1. הצטרפות לתוכנית שיווק השותפים והתחייבויות השותף המשווק
 1. על מנת להצטרף לתוכנית עליך להירשם באתר, לספק פרטים מזהים כנדרש במערכת, וליצור חשבון אישי בתוכנית (עם פרטי סיסמא) ("חשבון אישי") אשר מייצר לכל שותף קישור ייחודי אשר מזהה באופן ייחודי תעבורת לקוחות שמקורה בשותף ("קישור מקודד"). באמצעות הכניסה לחשבון האישי, יוכל השותף לעקוב אחר מספר הלקוחות שהופנו על ידו לחברה ומספר הרכישות שבוצעו על ידי אותם לקוחות. 
 2. ההצטרפות לתוכנית מותרת למטרות חוקיות בלבד ותתאפשר אך ורק למשתתפים בגירים שהינם כשירים משפטית לרבות תאגידים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להצטרפות לתוכנית מכל סיבה שהיא. 
 3. ההצטרפות לתוכנית הינה אישית ולא ניתנת להעברה או להמחאה. 
 4. השותף מתחייב שלא להעביר את סיסמתו לחשבון האישי לגורמים אחרים. 
 5. השותף ימנע משימוש לרעה במידע המוצג במערכת החברה ו/או החשבון האישי לרבות אגירה שיטתית של המידע במערכת, מכירת או השכרת הגישה למערכת. 
 6. השותף מתחייב שלא לעשות שימוש במידע של לקוחות שהגיע לידיו עקב תוכנית שותפים זו, והשותף מאשר כי כל מידע של לקוח אשר מגיע לידי השותף בקשר עם תוכנית השותפים הינו רכושה הבלעדי של החברה בלבד. 
 7. השותף מצהיר כי הוא יודע שהאתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, סרטוני המידע, תמונות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מחשב וכל חומר אחר וכיו"ב (להלן "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים ושייכים לחברה ו/או מי מטעמה. השותף מתחייב באופן מוחלט כי מלבד הזכות שניתנת לו במסגרת התוכנית שלא להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו"ב כל חלק מן התוכן מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. 
 8. השותף מתחייב שלא לפרסם או להפעיל כל אתר אינטרנט, במפורש או משתמע, הדומה לאתר של החברה ולא לעצב את האתר שלו באופן שעשוי לגרום ללקוחות להאמין שהשותף הוא החברה או עסק קשור של החברה. השותף מתחייב שלא להציג עצמו כסוכן, מתווך או נציג של החברה. 
 9. השותף מתחייב כי כל פעילות הפרסום תבוצע על ידו בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנה רלוונטית ובהתאם לאמור בתקנון זה. 
 10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מתחייב שלא: להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים; לשבש או להפר כל זכות של משתמשים באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים; לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש באתר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם; לבצע כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים ועוד.
 1. השותף מתחייב שלא לעשות שימוש בספאם ו/או בתוכנות זדוניות בכדי לקדם את מוצרי החברה. עוד מתחייב השותף שלא לשתול באופן זדוני כזה או אחר את ה"קוקיז" בצורה שאינה גלויה ללקוח לרבות שימוש בcookie stuffing. 
 2. השותף מתחייב שלא לבצע כל רכישה עצמית דרך קישורי התוכנית, חל איסור על רכישות עצמיות. 
 3. השותף מתחייב שלא לפנות ללקוח בבקשה לבטל את הזמנתו על מנת שירכוש במקום אחר שבו יש לשותף הסכמי תגמול גבוהים יותר או מכל סיבה אחרת, ומצהיר כי פנייה כאמור מהווה הפרה יסודית של הוראות התוכנית ועשויה להוביל להסרת השותף מהתוכנית לרבות חילוט הכספים הצבורים במערכת. 
 4. השותף מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה עשויה למחוק מרישומיה את פרטיהם האישיים של הלקוחות, וזאת כחלק משמירתה של החברה על פרטיותם של המשתמשים ולקוחות החברה ויישום נהלי אבטחת מידע ובכלל זה עשויה שלא לשמור מידע בנוגע לעסקאות שבוצעו על ידי לקוחותיה במסגרת החשבון האישי. לפיכך, לא תהיה לשותף אפשרות לגשת למידע זה בחשבון האישי לאחר תשלום התגמול לשותף בגין אותו חודש, ולאחר תשלום התגמול החודשי מידע זה יימחק מהחשבון האישי, ולשותף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. לפיכך, מוסכם כי ככל שיש לשותף טענה בדבר גובה התגמול החודשי עליו להעלות טענותיו במועד התגמול החודשי בלבד, ובכפוף להוראות תקנון זה. 
 1. מאפייני התוכנית 
 1. החברה תציג במערכת תוכנית שיווק השותפים מדיות וחומרים פרסומיים עבור מוצרים מסוימים ו/או קטגוריות מוצרים לנוחיות השותפים בתוכנית. השותף מתחייב להשתמש אך ורק במדיה המוצעת במערכת לרבות באנרים, תיאורים וכדומה. במידה והשותף רוצה לייצר מדיה אחרת עליו לפנות לחברה  בכתובת הדוא"ל [email protected]_ ולאשר אותה מול נציגי החברה טרם העלאה לאוויר ולקבל אישור בכתב מהחברה. 
 2. השותף מסכים לספק לחברה, מיד לפי דרישתה, כל חומר שיווקי שעשה בו שימוש לפרסום וקידום מוצרי החברה. 
 3. השותף מצהיר כי הוא מודע לכך שלחברה הזכות לפקח על האתר של השותף ועל החומרים השיווקים בהם עושה שימוש השותף בכדי לקדם את מוצרי החברה, וזאת בכדי לקבוע אם השותף אכן ממלא אחר התנאים וההגבלות של תקנון זה. אנו עשויים להודיע ​​לך על כל שינוי באתר שלך שלדעתנו יש לבצע, או שישפרו את הביצועים. אם לא תבצע את השינויים שלדעתנו נחוצים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את השתתפותך בתוכנית השותפים. 
 1. התגמול לשותף 
  1. השותף יהיה זכאי לעמלות בגין רכישות מאושרות. רכישה מאושרת הינה רכישה אשר: 1) בוצעה בפועל באתר האינטרנט של החברה באמצעות סליקת כרטיס אשראי בלבד (ולא במזומן) 2) על ידי לקוחות שהופנו על ידי השותף כפי שניתן לזהות באמצעות הקישור המקודד 3) והרכישה בוצעה בפועל לא יאוחר מ-30 ימים ממועד ההפניה כאמור על ידי השותף ו-4) לא בוצע ביטול עסקה על ידי הלקוח במהלך 14 ימי עסקים עוקבים למועד ביצוע החיוב בגין הרכישה ("רכישה מאושרת"). 
  2. מובהר כי רכישות בחנויות הפיזיות של החברה  ו/או בעמדות המכירה הפיזיות לא ייחשבו כרכישה מאושרת לצורך חישוב העמלה והשותף לא יהיה זכאי לעמלה בגין רכישה כאמור. 
  3. עוד מובהר כי הזכאות לתגמול בגין רכישה מותנית בכך שלא בוצע ביטול עסקה על ידי הלקוח במהלך 14 ימי עסקים עוקבים למועד ביצוע החיוב בגין הרכישה. עסקאות אשר בוטלו לא ייחשבו כ"רכישה מאושרת" לצורך חישוב גובה התגמול. ככל ששולם תגמול בגין רכישה שבוטלה, סכום כאמור יקוזז מהתגמול המגיע לשותף בחודש העוקב. 
  4. גובה התגמול לו זכאי השותף בגין הרכישות המאושרות בכל חודש יהא בסך 10% מעלות סך הרכישות המאושרות שבוצעו באותו החודש ואשר משויכות לשותף כמפורט לעיל. גובה התגמול המצוין לעיל כפי שישתקף בחשבון האישי במערכת החברה הינו התגמול בשקלים, לפני מע"מ ולפני ניכוי במקור ככל שנדרש על פי חוק. 
  5. מוסכם על השותף כי התמורה המצוינת, הינה התמורה היחידה והמוחלטת וכי תמורה זו שימשה בסיס להסכמת השותף ופעילותו במסגרת תוכנית השותפים. 
  6. סכום המשיכה המינימאלי הינו 250 שקלים. 
  7. תנאי התשלום: עד ה 15 לכל חודש תשלם החברה את התגמול בגין רכישות מאושרות שבוצעו בחודש שעבר.. התשלום לשותף יעשה בשקלים בהעברה בנקאית (לחשבון בנק ישראלי בלבד). תשלום יבוצע בכפוף להנפקת חשבונית מס כדין ו/או אישור ניכוי מס במקור. 
  8. מובהר כי השותף יהיה זכאי לתגמול אך ורק בגין לקוחות אשר רכשו דרך הקישור המקודד של השותף ואשר משויכים לשותף כפי שניתן לראות במערכת החברה ובחשבון האישי של השותף. 
  9. השותף מסכים כי המידע התקף והקובע הינו המידע המופיע במחשבי החברה ו/או מסמכיה כפי שיוצג בחשבונו האישי של השותף אשר יהוו ראיה בלעדית לתגמול המגיע לשותף. 
  10. עוד מובהר כי החברה יכולה לשנות את מחירי המוצרים ו/או הארנקים הדיגיטליים לפי שיקול דעתה הבלעדי ולתת הנחות ו/או לצאת במבצעים על המוצרים כאמור וזאת בכל עת ומכל סיבה ומבלי שתצטרך לעדכן את השותף, ולשותף לא תהא כל טענה בנושא כלפי החברה ו/או מי מטעמה. 
  11. מעקב אחר הפניות של לקוחות נעשה באמצעות קובצי Cookies, אשר תוקפם פג לאחר 30 ימים ממועד ביצוע הלחיצה על הקישור המקודד.  השותף מאשר שלא ניתן לעקוב אחר הקישור המקודד אם לקוח או דפדפן האינטרנט שלו או הרחבת דפדפן האינטרנט משביתים קובצי Cookie, משביתים JavaScript, מנקים את הדפדפן לפני רכישה, או מבצעים פעולות קשורות אחרות המשפיעות על ההתמדה של קובצי Cookie. במקרה זה, לא ניתן יהיה לתייג רכישה שהתקבלה כרכישה מאושרת והשותף לא יהיה זכאי לתגמול בגין רכישה כזו, ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה. 
  12. מובהר כי לקוח שביצע רכישה ונכנס ל-2 קישורים של שני שותפים שונים, ההזמנה תזקף אך ורק מהקישור האחרון שדרכו בוצעה ההזמנה על ידי הלקוח. קרי, הפעולה האחרונה שהלקוח ביצע לפני שסיים את ההזמנה, כך שהשותף לא יהיה זכאי לתגמול בגין רכישה כאמור. 
 1. תנאי סיום 
  1. השותף או החברה רשאים לסיים את ההשתתפות בתוכנית בכל עת, עם או בלי סיבה, על ידי מתן הודעה בכתב בת 5 ימים (במייל) לצד השני. בנוסף, הסכם זה יסתיים באופן מיידי עם כל הפרה של תנאי תקנון זה על ידי השותף. לחברה הזכות הבלעדית לקבוע אם התרחשה הפרת כללים או לא.
  2. השותף מסכים כי עם סיום התוכנית כאמור, לא תהא החברה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה מהסיום. עם סיום ההתקשרות מתחייב השותף להחזיר לחברה באופן מיידי כל מידע ו/או מסמכים המצויים אצלו ואשר הינם רכושה של החברה, וכן מתחייב השותף להפסיק לפרסם ולקדם את מוצרי החברה ושלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני של החברה. 
 2. העדר אחריות 
  1. החברה אינה מציגה מצגים או התחייבויות מפורשות או משתמעות לגבי המוצרים ו/או האתר של החברה ו/או השירותים הניתנים במסגרת האתר, ואינה לוקחת כל אחריות ליכולת התאמה של מוצרים אלה לכל שימוש. בנוסף, איננו מצהירים כי פעולת האתר שלנו ו/או ביצוע רכישות באתר יהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות, ואנחנו לא נהיה אחראים לתוצאות של הפרעות או שגיאות כלשהן.
 1. שיפוי 
  1. השותף מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה לרבות אך לא רק מנהליה, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, בעלי מניותיה בגין כל נזק, הוצאה ו/או הפסד ישיר או עקיף, ובגין כל תביעה, דרישה, פסק דין ובכלל זה גם הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין שנגרמה לחברה כתוצאה מפעילותו של השותף במסגרת תוכנית השותפים. 
 1. הגבלת אחריות 
  1. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מסתבר, שיגרמו לשותף ו/או למי מטעמו בקשר עם או כתוצאה מהשתתפותו בתוכנית השותפים. ובמקרה ועל אף האמור לעיל, תימצא החברה אחראית לפצות את השותף ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי בגין נזק שנגרם להם בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של החברה יוגבל הפיצוי לסך התגמול ששילמה החברה לשותף במהלך השנה האחרונה להתקשרות. 
 1. כללי 
  1. תנאי השימוש המפורטים לעיל ו/או ההצטרפות לתוכנית השותפים אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, סוכן או שלוח בין השותף לבין החברה. 
  2. סודיות. כל המידע הסודי, לרבות, אך לא רק, כל מידע עסקי, טכני, פיננסי ומידע על לקוחות, שנחשף על ידי החברה לשותף לצורך ביצוע תוכנית השותפים יישאר הרכוש הבלעדי של החברה, והשותף ישמור בסודיות ולא ישתמש או יחשוף כל מידע קנייני וסודי כאמור של החברה אלא באישור מפורש בכתב מהחברה. 
  3. על תוכנית השותפים, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתקנון זה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתוכנית השותפים או לתקנון, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו. 
  4. התקנון מהווה את החוזה המשפטי המלא בינך ובין החברה ביחס לתוכנית השותפים ומבטל כל הסכמה קודמת, בין בכתב ובין שבע"פ, בין הצדדים. 
  5. החברה רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי התקנון בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת השותף. השותף אינו רשאי להסב ו/או להעביר זכויות לפי תקנון ותנאי שימוש אלה לצד ג'. 
  6. במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי התקנון יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם . 
  7. לא יראו עיכוב או הימנעות מצד החברה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי התקנון כוויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על-ידי החברה בכתב. 
  8. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל החברה בטלפון __0502244130 __ ו/או באמצעות דואר אלקטרוני [email protected]________ או Whatsapp בשליחת הודעת וואטסאפ למספר ________0502244130_____ (הודעות בלבד). בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר.